Written by admin بر اکتبر 7, 2018 در جعبه سازی کارتن سازی

در مرحله طراحی توجه به نکات زیر در بالا بردن کیفیت چاپ در کارتن موثر می باشد:

 

 • باید کلیه متن ها و تصاویر از حجم یکسانی برخوردار باشند تا در تفکیک دچار افت کیفیت نباشیم.
 • متن نباید خیلی ریز باشد زیرا در چاپ موجب پر شدگی می شود.
 • متن نباید به صورت خیلی نزدیک حروف چینی شود و حداقل فاصله بین حروف 1/5mm باشد.
 • با توجه به خطوط ظریف ضروری است تا بیش از اندازه نازک نشود.
 • برای خطوطی که تک رنگ می باشد و به صورت خط های توپر ( Positive Rule ) نباید کمتر از 0/15 mm باشد.
 • برای خطوطی که تک رنگ می باشد و به صورت خط های تو خالی ( Reverse Rule ) نباید کمتر از 0/2 mm باشد.
 • باید توجه داشت تلرانس چاپ در کارهای چند رنگ و به خصوص هافتون در حدود 0/4 mm می باشد که باید در اندازه ترامها و یا خطوط دقت کرد.
 • باز تابش ترام های اوربیتال باید به صورت واضح و شفاف کپی شود و کاهش طول، که به خاطر کشیدگی چاپ از اهمیت زیادی برخوردار است، بهتر است در صورت امکان قبل از چاپ و تولید نگاتیو انجام شود و طرح مورد نظر با استفاده از نرم افزارهای گرافیکی از یک سمت کوچک شود و برای مراحل بعدی ارسال گردد.
 • خطوط دور کادر بهتر است به اندازه کافی پهن باشند و با رنگ های کناری هم پوشانی داشته باشند تا در صورت بازی در چاپ این عدم انطباق پوشیده شود (که به این تکنیک Traping می گویند.)
 • خطوط برش، علامت های انطباق روی ورقه شفاف جهت مونتاژ علامت گذاری شوند که هنگام چسباندن کلیشه دارای اهمیت زیادی می باشند.
 • اگر طرحی دارای اشکال می باشد و رنگ بندی آن تیره و روشن است. حتما از تکنیک Over Print استفاده شود ( Over Print تکنیکی است که در آن شکل تیره بزرگ تر از شکل روشن می باشد تا در صورت بازی چاپ لبه های کار روشن بر روی لبه های کار تیره را تلرانس چاپ را بپوشاند.)
ترک نظر